ประกาศขายทรัพย์สิน

วันศุกร์ ที่  16  ธันวาคม  พ.. 2559

ประกาศขายทรัพย์สิน บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด  มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามสภาพ ด้วยวิธีการสอบราคา จำนวน 1 หมวด
กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน  รวม 1,618  รายการดังต่อไปนี้

1. โต๊ะพับ 80cm, 120cm, 150cm, 180cm จำนวน   98 รายการ
2. โต๊ะสำนักงานสีขาว 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm จำนวน 350 รายการ
3. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 675 รายการ
4. ตู้เอกสาร จำนวน 293  รายการ
5. ตู้ชั้นลอย จำนวน  71  รายการ
6. ตู้เก็บรองเท้า จำนวน  5  รายการ
7. ชั้นวางเอกสาร, ทีวี จำนวน  4  รายการ
8. กระดานไวท์บอร์ด & บอร์ดประกาศ จำนวน  14  รายการ
9. โซฟาชุดรับแขก จำนวน 8  รายการ
10.  ตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 24  รายการ
11.  ทีวี จำนวน  53  รายการ
12.  เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน  2  รายการ
13.  โปรเจคเตอร์ จำนวน  1  รายการ
14. เครื่องโทรสาร จำนวน  5  รายการ
15. ไมโครเวฟ จำนวน  7  รายการ
16. ตู้เย็น จำนวน  7  รายการ
17. เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน  1  รายการ

 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้สนใจกรุณากรอกใบเสนอราคาซื้อในแบบใบเสนอราคาซื้อทรัพย์สินของบริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด  ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้และใส่ซองปิดผนึกส่งมายัง

ชื่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู
ที่อยู่ 96/1 .เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
หรือ Email มาที่ suphitl@cth.co.th

        ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์     พ.. 2560  โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง พร้อมทั้งประกาศผลผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอบน web site ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด และเมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการทรัพย์สินต่อไป

      อนึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ให้เงื่อนไขที่ดีสุดกับบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป บริษัทฯใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นเสนอราคา กรุณาติดต่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู หมายเลขโทรศัพท์ 02-328-3499 ต่อ 3411 หรือ 090-646-9075 เพื่อนัดหมายต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  22  ธันวาคม พ.. 2559

 

 

หมวดที่ 4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 1 0101 โต๊ะพับ 80cm, 120cm, 150cm, 180cm 102 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 2 0102 โต๊ะสำนักงานสีขาว 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm 414 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 3 0201 เก้าอี้สำนักงาน 815 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 4 0301 ตู้เอกสาร 337 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 5 0401 ตู้ชั้นลอย 71 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 6 0402 ตู้เก็บรองเท้า 6 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 7 0403 ชั้นวางเอกสาร, ทีวี 4 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 8 0404 กระดานไวท์บอร์ด & บอร์ดประกาศ 14 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 9 0502 โซฟาชุดรับแขก 27 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 10 0601 ตู้ล็อคเกอร์ 32 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 11 0701 ทีวี 61 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 12 0801 เครื่องพิมพ์เอกสาร 2 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 13 0802 โปรเจคเตอร์ 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 14 0803 เครื่องโทรสาร 5 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15 0804 ไมโครเวฟ 11 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 16 0805 ตู้เย็น 11 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 17 0806 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้