ประกาศขายทรัพย์สิน

วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์ พ.. 2560

ประกาศขายทรัพย์สิน บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด
เนื่องด้วย

บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด มีความประสงค์ ประกาศขายอุปกรณ์โครงข่าย Internet โดยวิธีการเสนอราคา มีรายละเอียด ดังนี้

 1. 1. ชุดตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาด 10U, 27U, 36U, 42U จำนวน 11 ขุด
 2. 2. อุปกรณ์ Modulator จำนวน 139 ชุด
 3. 3. อุปกรณ์ Amplifier และ Booster จำนวน 39 ชุด
 4. 4. อุปกรณ์ Multi Switch และ Combiner จำนวน 11 ชุด
 5. 5. อุปกรณ์ UPS ชุดสำรองไฟฟ้า ขนาด 650 VA – 1600 VA จำนวน 8 ชุด
 6. 6. อุปกรณ์ PDU รางปลั๊กไฟฟ้า 220V ขนาด 6 -20 Outlet จำนวน 18 ชุด

เงื่อนไขการเสนอราคา

 1. ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 2. ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา สามารถเลือกเสนอราคาได้ตามประเภทที่ต้องการและจำนวนที่ต้องการ
 3. ผู้ที่สนใจต้องการเสนอราคา ต้องเสนอราคาสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชื่อผู้สามารถติดต่อได้ และแนบ Bank Guarantee ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอซื้อทั้งหมด โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ คือ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 กรณี ผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือก จะต้องทำการชำระเงินและรับสินค้า ตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน Bank Guarantee ในทุกกรณี หากผู้เสนอราคาไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 4. กรณี ผู้เสนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทฯ จะทำการคืน Bank Guarantee ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ได้รับหนังสือร้องขอคืนเงินประกัน

เงื่อนไขการตัดสิน

                บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด จะทำการเลือกผู้เสนอราคา ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา และเสนอผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เลือกผู้เสนอราคาที่สูงที่สุดเท่านั้น)

 

 

เงื่อนการชำระเงินและรับสินค้า

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระเงินค่าสินค้า ดังนี้
  • บริษัทฯ จะทำการหักจาก Bank Guarantee จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอ
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวนร้อยละ 80 ของราคาที่เสนอ ก่อนทำการขนย้ายสินค้า
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • ค่าใช้จ่าย เกี่ยวภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าขนย้ายสินค้า ตามกำหนดเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้า
 3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินคลังภายในวันที่ 31 มีนาคม พศ. 2560 หากเกินจากกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
 4. บริษัทฯ จะทำการส่งมอบสินค้าตามสภาพที่จัดเก็บ

กำหนดเวลาต่างๆ

 1. ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมสินค้าได้ ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อผู้ติดต่อ :

                คุณสุพิศ ลักษณะชู

                เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

                หมายเลขโทรศัพท์ : 090-6469075

คลังสินค้า :

             บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

             10250

 1. ผู้สนใจที่จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็น Bank Guarantee โดยมี บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 20 ของการเสนอราคา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 12:00 น.

การยื่นเอกสาร :

                คุณสุพิศ ลักษณะชู

                เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 1. บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด จะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนทำการเคลื่อนย้ายสินค้า
 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560


ประกาศ ณ วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์ พ.. 2560

 

หมวดที่ 7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 1 None ชุดตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาด 10U, 27U, 36U, 42U 11 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 2 None อุปกรณ์ Modulator 139 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 3 None อุปกรณ์ Amplifier และ Booster 39 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 4 None อุปกรณ์ Multi Switch และ Combiner 11 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 5 None อุปกรณ์ UPS ชุดสำรองไฟฟ้า ขนาด 650 VA – 1600 VA 8 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 6 None อุปกรณ์ PDU รางปลั๊กไฟฟ้า 220V ขนาด 6 -20 Outlet 8 ชุด N/A ตามประกาศ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่บริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้