บทความสุขภาพ
โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

08.09
127
0

โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) คือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมการแบ่งเซลล์ได้ ทำให้เกิดการเติบโตของก้อนเนื้อมะเร็งที่ทำให้ความสามารถในการหายใจของผู้ป่วยลดลง

โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer)

โรคมะเร็งปอดคืออะไร 

โรคมะเร็งสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์ที่มีสุขภาพดีอื่นๆ โดยปกติในวงจรชีวิตของเซลล์ เซลล์จะต้องตายเมื่อถึงเวลาเพื่อป้องกันการเกิดเนื้องอกแต่โรคมะเร็งทำลายวงจรนั้นด้วยการทำให้เซลล์เติบโตขึ้นและเกิดขึ้นซ้ำเเล้วซ้ำอีกซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรเกิดขึ้น การเจริญเติบโตมากเกินไปของเซลล์ทำให้เกิดเนื้องอกที่เป็นอันตรายและสามารถพัฒนาไปเป็นก้อนเนื้อมะเร็งได้ มะเร็งในปอดคือลักษณะของเซลล์ที่เจริญเติบโตมากเกินไปซึ่งเกิดขึ้นในปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำหรับการหายใจเเละการแลกเปลี่ยนก๊าซ

โดยทั่วไปเเล้วแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยโดยการแบ่งโรคมะเร็งเป็น 2 ชนิดได้แก่เซลล์มะเร็งขนาดเล็กและเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่ การจำแนกลักษณะขึ้นอยู่กับการมองเห็นในกล้องจุลทรรน์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่ในปอดมากกว่าเซลล์มะเร็งขนาดเล็ก ทุกคนสามารถเป็นโรคมะเร็งปอดได้จากการสูบบุหรี่เองหรือการได้รับการควันบุหรี่จากผู้อื่นหากผู้ใดมีประสบการณ์แบบนี้บุคคลนั้นมักมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้มะเร็งปอดยังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีประวัติเคยสูดดมสารเคมีและสารพิษอื่นๆอีกด้วย แม้ว่าจะเป็นการสูดดมสารเคมีและสารพิษที่ผ่านไปนานเเล้วก็ยังสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ปอดที่สามารถพัฒนาไปเป็นก้อนเนื้อมะเร็งได้

ระยะของโรคมะเร็งปอด

การเเบ่งขั้นของโรคมะเร็งปอดสามารถบ่งบอกได้ว่ามะเร็งลุกลามไปถึงส่วนไหนของร่างกายเเล้วและถึงขั้นที่เป็นอันตรายร้ายเเรงเเล้วหรือยัง การจัดประเภทของโรคมะเร็งช่วยให้หมอสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ดีที่สุด 

มะเร็งปอดระยะแรกหมายถึงโรคมะเร็งที่ยังไม่ลุกลามหรือยังไม่แพร่กระจายไปถึงต่อมน้ำเหลือง อาจมีก้อนเนื้อมะเร็งขนาดเล็กเกิดขึ้น 

ต่อมน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมน้ำเหลืองที่เชื่อมต่อกับระบบต่างทั่วร่างกาย ถ้ามะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองสามารถทำให้เกิดการเเพร่กระจายของเชื้อมะเร็งไปได้ไกลขึ้นหรือสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ซึ่งอันตรายมาก ระยะของการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีความซับซ้อนมากและมีการเเยกกลุ่มย่อยภายในมะเร็งระยะต่างๆอีกด้วย โดยการจำแนกประเภทของโรคมะเร็งเบื้องต้นคุณหมอจะแบ่งเป็นเซลล์มะเร็งขนาดเล็กและเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่

ระยะของโรคมะเร็งมีคำจัดกัดความที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่คุณหมอจะแบ่งระยะของโรคด้วยขนาดของเนื้อมะเร็งและระยะการแพร่กระจายเพื่อช่วยในการรักษาโรคด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

 • มะเร็งปอดระยะซ่อนโรค คือมะเร็งในระยะที่ยังไม่ปรากฎตัวให้เห็นบนภาพสแกนแต่เซลล์เชื้อมะเร็งอาจอยู่ในเสมหะหรือน้ำมูกและอาจจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเเล้ว
 • มะเร็งปอดระยะ 0 คือมะเร็งในระยะที่คุณหมอพบความผิดปกติของเซลล์ที่ระดับเนื้อเยื่อชั้นนอกของเซลล์ที่เป็นเยื่อบุหลอดลม
 • มะเร็งปอดระยะที่ 1 ก้อนเนื้อมะเร็งเกิดขึ้นในปอดมีขนาดน้อยกว่า 5 เซนติเมตรและยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย
 • มะเร็งปอดระยะที่ 2 พบก้อนเนื้อมะเร็งที่มีขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตรและอาจเเพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณปอดหรือพบก้อนเนื้อมะเร็งขนาดเล็กกว่า 7 เซนติเมตรและเกิดการแพร่กระจายใกล้กับเนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลือง 
 • มะเร็งปอดระยะที่ 3 คือระยะที่มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย โดยเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเเล้ว
 • มะเร็งปอดระยะที่ 4 หรือมะเร็งปอดระยะสุดท้ายได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นกระดูกและสมอง

เซลล์มะเร็งขนาดเล็กในปอดมีการจำแนกประเภทในตัวเองได้แก่เซลล์มะเร็งที่ไม่เเพร่กระจายและไม่แพร่กระจายซึ่งหมายความว่ามะเร็งจะอยู่แค่ในปอดหรือแพร่กระจายออกไปนอกปอดขึ้นอยู่กับประเภทของก้อนเนื้อ 

ลักษณะอาการของโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยโรคมะเร็งมักไม่มีอาการแสดงออกจนกระทั่งมะเร็งลุกลามไปถึงระยะสุดท้าย

อย่างไรก็ตามบางคนอาจแสดงอาการที่สามารถสังเกตุได้ ซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ไม่ร้ายแรงหรือโรคเฉียบพลัน

ตัวอย่างของอาการโรคมะเร็งปอดทั่วไปได้เเก่

 • เบื่ออาหาร
 • เกิดอาการเสียงเปลี่ยนเช่นเกิดอาการเสียงแหบ
 • มักเกิดการติดเชื้อในปอดเช่นโรคหลอดลมอักเสบเเละโรคปอดบวม 
 • เกิดอาการไอแห้งๆและเริ่มไอแบบรุนแรงขึ้น
 • หายใจสั้นๆ
 • ปวดหัวแบบอธิบายไม่ถูก
 • น้ำหนักลดลง
 • การหายใจลำบาก

ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือกระดูกอย่างรุนแรงหรือไอเป็นเลือด

การรักษามะเร็งปอด

การรักษาโรคมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดโรคมะเร็งและระยะของการแพร่กระจายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคน

การผ่าตัดเเละการฉายแสงเป็นวิธีการรักษาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบอื่นอยู่เช่นคุณหมอมักรักษาเซลล์มะเร็งขนาดเล็กด้วยการทำเคมีบำบัด

การรักษาที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้

การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งแพทย์หลายคนใช้วิธีการผ่าชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งออกรวมถึงนำเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆออกที่อาจก่อให้เกิดการกระจายของโรคมะเร็งออกไปด้วย บางครั้งอาจจะต้องผ่านตัดกลีบปอกหรือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของปอดออกวิธีการนี้เรียกว่าการผ่าตัดกลีบปอด 

ในกรณีผู้ป่วยร้ายเเรงการผ่าตัดเอาปอดออกทั้งหมดอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะคนไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีปอด การดูสุขภาพให้แข็งแรงก่อนการผ่าตัดช่วยให้ผลลัพธ์การผ่าตัดออกมาดีหลังจากผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกไปเเล้ว

การรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้ยาเข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยวิธีการนี้มีเป้าหมายคือการกำจัดเซลล์ที่เกิดการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม

การรักษาด้วยเคมีบำบัดมีความสำคัญต่อการรักษาโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและทำให้ส่วนต่างของร่างกายเกิดมะเร็งได้

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยการใช้สารเคมีที่รุนแรงและอาจมีผลข้ามเคียงเกิดขึ้นได้เช่นการอาเจียนและลดน้ำหนักลดลง

การรักษาด้วยการฉายเเสง การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้แสงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งบางครั้งหมออาจจะฉายเเสงเพื่อทำให้ก้อนเนื้อมะเร็งเล็กลงเเล้วค่อยผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมา

การรักษามะเร็งด้วยการฉายเเสงเป็นการักษาที่มีประโยชน์ต่อมะเร็งที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ที่ยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย

การใช้ยารักษามะเร็งตรงจุด การใช้ยารักษามะเร็งปอดเฉพาะจุดนี้มีเป้าหมายในการรักษาเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเช่น การใช้ยาเพื่อยับยั้งการเกิดการแบ่งตัวจำนวนมากของเซลล์มะเร็ง

การรักษาโรคมเร็งปอดมักต้องอาศัยความรวมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายแผนก ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้แก่

 • ศัลยแพทย์
 • นักมะเร็งรังสีวิทยา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาปอดที่เรียกว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจ
 • นักบำบัดทางเดินหายใจ

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *