ขาดสารอาหาร

โรคอ้วน (Obesity) คือสภาวะการสะสมของของไขมันที่มีอยู่ตามภายในร่างกายที่มีมากเกินไป จึงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยทางการแพทย์สามารถบ่งชี้ได้จากผู้ที่มีภาวะค่าดัชนีมวลกายสูงมักเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนได้ การวัดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) เป็นการวัดค่าดัชนีมวลของร่างกายที่แพทย์ใช้ในการประเมินว่าคนๆนั้นมีน้ำหนักตามอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยทำการประเมินจากเพศ อายุ และความสูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการวัดค่าดัชนีมวลกายนั้นมีเพียงแค่การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักเท่านั้น การวัดค่าดัชนีมวลกายนั้น หากมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25 ถึง 29.9 ขึ้นไป แสดงว่าเริ่มมีภาวะอ้วนและมีค่าวัดดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ขึ้นไป...

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) คือ โรคที่เกี่ยวกับโลหิตที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม โดยมีผลต่อความสามารถของร่างกายในการผลิตฮีโมโกลบินและเซลล์เม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินน้อยเกินไป หรือเซลล์เม็ดเลือดแดงอาจเล็กเกินไป โรคธาลัสซีเมียอาการ ? ผลกระทบอาจมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงเป็นอันตรายถึงชีวิต อาการของธาลัสซีเมียแตกต่างกันไปตามประเภทของธาลัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมียจะไม่แสดงอาการจนถึงอายุ 6 เดือน ในทารกส่วนใหญ่ที่มีธาลัสซีเมียเบต้า และธาลัสซีเมียบางชนิด เพราะทารกแรกเกิดมีฮีโมโกลบินชนิดหนึ่งเรียกว่า เฮโมโกลบินของทารกในครรภ์ หลังจาก 6...

โรคเบาหวาน (Diabetes) คือ ภาวะผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ กล่าวคือ สาเหตุของโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมาจากวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9...

ความคิดเห็นล่าสุด